520442-SOA: SOA Business&Technology

17/12/2012 3:46 PM Study 909 views

Lecture 3 : SOA Business&Technology

Supply Chain (ห่วงโซ่อุปทาน)
     เป็นการบูรณาการและการจัดการในองค์กรที่ได้มีการนำห่วงโซ่อุปทานและยังรวมถึงกิจกรรมต่างๆ และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมความสัมพันธ์และความร่วมมือ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการทางธุรกรรมในอันที่จะสร้างเสริมให้มีมูลค่าเพิ่มในสินค้าแะบริการอันนำมาซึ่งความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
การติดต่อระหว่างกลุ่มจาก ผู้ผลิต (Supplier) <—–> ผู้บริโภค (Customer)

Business goals (เป้าหมายธุรกิจ)

 • มีค่าใช้จ่ายต่ำ
 • ทำงานได้ดีมีความคล่องตัว
 • มีการตรวจสอบระบบการทำงาน
 • สามารถตรวจสอบและจัดการข้อมูลได้
 • ระบบตอบสนองทันเวลา

Business Trends (แนวโน้มธุรกิจ)

 • วัดตามขนาด
  Intra-enterprise (ภายในองค์กร)–>Inter-enterprise(ต่างองค์กร)–>Global interaction(ทั่วโลก)
 • วัดตามระยะเวลา
  Manual (การทำด้วยมือ) –> Electronic (อิเล็กทรอนอกส์,เครื่องพิมพ์)–> Web (เว็บไซต์)

Problem?
     เนื่องจากแต่ละฝ่ายในองค์กรหรือน่วยงานมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน ทั้งระบบปฏิบัติการ การเชื่อมต่อ รูปแบบข้อมูล โปรโตคอล ภาษา โครงสร้างระบบ ฯลฯ จึงเกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน จึงได้มีแนวคิดนำแต่ละส่วนมาทำงานร่วมกัน (Integration)

 • ประเภทของการบูรณการ
  • EAI (Enterprise application integration)
        เนื่องจากในองค์การมีหลายแผนกแต่ละแผนกมีญานข้อมูลเป็นของตัวเองสามารถใช้บริการเว็บเซอร์วิสมาเป็นตัวช่วยในหารแลปเปลี่ยนข้อมูลในองค์กรง่ายขึ้นทำให้การติดต่อสื่อสารเร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการและสามารถนำของเดิมกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยจะใช้ Data Transformation ในการติดต่อ กรณีที่ Adapter ต่างกัน
  • B2C (Business to business)
        เป็นการบูรณาการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์กร โดยมีหลักการว่าข้อมูลไหนสามารถเปิดเผยหรือปิดเป็นความลับและข้อมูลมีความปลอดภัยหรือไม่
  • B2C (Business to Consumer)
        การบูรณาการระหว่างธุรกิจกับลูกค้า เป็นการรวมผู้ใช้งานในการติดต่อธุรกิจสำหรับสื่อ การบริการ หรือการขายสินค้า เช่น เว็บ Amazon ลูกค้าสามารถเข้าไปซื้อสินค้าต่างๆได้
  • EDI (Elecronic data interchange)
   คือการแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้าในรูปแบบมาตรฐานสากลระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งเพื่อเพิ่มความถูกต้องและรวดเร็วในการส่งเอกสาร ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ

Business logic
     Business logic หรือกระบวนการทางธุรกิจเป็นลำดับขั้นตอนการทำงานของธุรกิจที่มีความจำเป็นเพื่อให้ธุจกิจบรรลุเป้าหมาย ตัวอย่าง ขั้นตอนการเลือกซื้อสินค้าที่ทำงานเป็นขั้นตอน ดังนี้

  • พิจารณาสินค้า
  • เลือกสินค้าที่ต้องการ
  • ซื้อสินค้าจ่ายเงิน
  • สินค้าถูกส่งไปตามที่อยู่

Business logic composition (การบูรณาการของธุรกิจ)
     การบูรณาการของธุรกิจเป็นการนำกระบวนการธุรกิจขนาดเล็กมารวมกันให้มีการทำงานร่วมกันได้และซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

  • ควบคุมการทำงานในส่วนต่างๆ
  • ควบคุมการไหลของข้อมูลแต่ละส่วน
  • การตอบสนองต่อการทำงานที่ผิดพลาดหรือยกยกการทำงาน

 

, , , , , , ,