Category: Study

517322-Lecture: Markup Language

19/12/2012 818 views

Lecture 3 : Markup Language SGML : Standard Generalized Markup Language เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการระบุภาษา markup ของเอกสาร เป็นมาตรฐานในการระบุภาษา markup โดยสร้าง DTD ขึ้นมาเพื่อนิยามโครงสร้างเอกสารให้กับ SGML SGML ไม่ใช่ตัวภาษา แต่เป็นคำอธิบายสำหรับวิธีการระบุ ซึ่งเป็นข้อมูลแบบ metadata

517322-Lecture: JSON-CSS

19/12/2012 736 views

Lecture 4 : JSON & CSS JSON JSON ย่อมากจากคำว่า JavaScript Object Notation JSON เป็นวิธีการที่ทำให้ JavaScript แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Server JSON มีรูปแบบข้อมูลแบบ light weight (ง่ายๆไม่ซับซ้อน)

517322-Lecture: Dynamic Web Pages

19/12/2012 963 views

Lecture 5 : Dynamic Web Pages ความแตกต่างระหว่าง Static Web Pages กับ Dynamic Web Pages Static Web Pages     เป็นเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลทั่วไป ไม่มีการติดต่อกับฐานข้อมูล ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล เป็นการนำเสนอข้อมูลแบบทางเดียว ซึ่งจะพัฒนาโดยภาษา HTML หรือ DHTML  เมื่อมีผู้ใช้งานเข้าเว็บไซต์ต่างเวลา ต่างหน้าที่ก็จะมีการแสดงรูปแบบเหมือนเดิม ทั้งเนื้อหาหรือ Layout ของเว็บไซต์ ทำให้ไปเป็นที่สนใจของผู้ใช้งาน

520442-SOA: Introduction to SOA

17/12/2012 706 views

Lecture 1: Introduction to SOA SOA (Service Oriented Architecture)      เป็นหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟแวร์เพื่อมุ่งเน้นนำสิ่งที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่และเชื่อมต่อแต่ละองค์กรให้สามารถใช้แอพพลิเคชั่นร่วมกันได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม ภาษาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่พัฒนา ประกอบด้วย  3 ส่วนหลักได้แก่

517344-Computer Security,Element Cryptography

17/12/2012 3,630 views

บทที่ 2 Element Cryptography Steganography (การซ่อนข้อมูล)     มาจากคำว่า Stego-(Cover) + -graphy(writing) Steganography เป็นการปกปิดข้อความบางอย่างที่เป็นอันตรายเพื่อส่งข้อมูลที่เป็นความลับนั้นไปยังผู้รับปลายทางโดยไม่มีผู้ใดสงสัย Physical Steganography (การซ่อนข้อมูลทางกายภาพ) เช่น การเขียนข้อความลงพื้นไม้และเคลือบด้วยแว๊กซ์ ซ่อนข้อความไปกับร่างกายมนุษย์ ส่งข้อความโดยการสักไปตามร่างกาย ซ่อนข้อความโดยการใช้หมึกพิเศษเขียนลงบนกระดาษ แต่ปลายทางจะทราบวิธีการอ่านข้อความนั้นๆ Digital Steganography (การซ่อนข้อมูลดิจิตอล) เช่น ซ่อนข้อความในรูปภาพที่มีขนาดบิทต่ำหรือไฟล์เสียง ซ่อนข้อมูลโดยการเข้ารหัสหรือการสุ่มข้อมูล ความต้องการของการซ่อนข้อมูลแบบดิจิตอล ความสมบูรณ์ของข้อมูลหลังจากทำการซ่อนข้อมูลแล้วจะต้องถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่า ในการทำลายน้ำ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการซ่อนข้อมูล จะต้องไม่มีผลต่อลายน้ำนั้นๆ เราต้องคิดว่า attacker จะสามารถรับรู้ว่ามีการซ่อนข่อมูลภายในวัตถุ ดังน้ันควรทำให้เนียนที่สุด Type of Steganography (ประเภทของการซ่อนข้อมูล) Fragile : การฝั่งข้อมูลไปในไฟล์ อาจถูกแก้ไขหรือทำลายได้ Robust :  การซ่อนข้อมูลในไฟล์ที่มีทำงานที่แข็งแกร่ง ยากต่อการทำลาย เช่น Fingerprinting : การพิมพ์ลายนิ้วมือ Watermarking […]

520442-SOA: Principle of SOA

17/12/2012 559 views

Lecture 2 : Principle of SOA เปรียบเทียบก่อนและหลังของระบบการทำงานแบบ SOA http://192.9.172.90/products/soa/benefits.jsp Why SOA? เกิดความยืดยุ่นในการทำงานร่วมกับหลายๆ ฝ่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ ช่วยปรับปรุงการเชื่อมต่อของโครงสร้างระบบ

520442-SOA: Web Service/REST

17/12/2012 864 views

 Lecture 4 :  Web Service What are Web Services?       Web service เป็นซอฟต์แวร์ระบบที่อ้างอิงด้วย URI และอธิบาย document ซึ่งเป็น XML  document มีความสมบูรณ์ในตัวมันเองกับฟังก์ชั่นที่มันให้เราใช้งาน มีหลายๆ โมดูลมาผสมกันผ่านทางเน็ตเวิร์กเพื่อทำงาน, แก้ไขปัญหา, ทำ transaction ได้ โดยทำในนามของ user หรือ application

520442-SOA: SOA Business&Technology

17/12/2012 499 views

Lecture 3 : SOA Business&Technology Supply Chain (ห่วงโซ่อุปทาน)      เป็นการบูรณาการและการจัดการในองค์กรที่ได้มีการนำห่วงโซ่อุปทานและยังรวมถึงกิจกรรมต่างๆ และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมความสัมพันธ์และความร่วมมือ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการทางธุรกรรมในอันที่จะสร้างเสริมให้มีมูลค่าเพิ่มในสินค้าแะบริการอันนำมาซึ่งความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

517344-Computer Security,Computer Security and Security Engineering

15/12/2012 1,126 views

บทที่ 1 Computer Security and Security Engineering The meaning of Security (ความหมายของความปลอดภัย) Risk (ความเสี่ยง) Meaning of Computer Security (ความหมายของความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์) Computer Criminals (อาชญากรรมคอมพิวเตอร์)

520324-Visual Basic: การเขียนโปรแกรมสั่งซื้อสินค้า

04/10/2012 5,856 views

Visual Basic: การเขียนโปรแกรมสั่งซื้อสินค้า            สำหรับงานชิ้นที่สองเกี่ยวกับโปรแกรมการคำนวณราคารวมของสินค้าที่ผู้ใช้เลือก ในโปรแกรมประกอบด้วยสินค้าต่างๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ RAM  Hardisk  และ  Bluray Disk เมื่อผู้ใช้เลือกรุ่นคอมพิวเตอร์จะแสดงราคาในช่องด้านหลังและแสดงรูปช่องบนซ้าย ถ้าเลือก RAM จะแสดงราคาตามขนาดของ RAM (1 GB, 2GB, 4GB) และแสดงรูปช่องบนขวา

520324-Visual Basic: การเขียนโปรแกรมคำนวณเกรด

04/10/2012 14,412 views

Visual Basic: การเขียนโปรแกรมคำนวณเกรด หลังจากเรียนเรียนวิชา การออกแบบฐานข้อมูลและการทำให้เกิดผล อาจารย์ได้สั่งการบ้านชิ้นแรกมา ให้ออกแบบและเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการคิดเกรด ในโปรแกรม Visual Studio 2010 โดยใช้ภาษา Visual Basic ก็สำเร็จไปได้ด้วยดี เนื่องจากเป็นการหัดเขียน VB ครั้งแรกจึงลำบากนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็เสร็จไปได้ด้วยดี User Interface ของโปรแกรม

517343-Lab Computer Network #1

12/01/2012 2,175 views

            จากที่ได้เรียนภาคปฏิบัติวิชาเครือค่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการไปซึ่งเป็นคาบแรกของการเรียน(ขอเรียกง่ายๆว่า แลปเน็ตเวิคนะครับ) ก็ตามไม่ทันซะแล้วเพราะไม่เคยใช้โปรแกรม Packet Tracer อีกอย่างอาจารย์ให้ใช้คำสั่งแบบ Command Line ซึ่งไม่คุ้นเคยมากๆแล้วต้องมาใช้คำสั่ง Command Lin ในการเชตค่าให้กับเน็ตเวิคต้องลองพิมผิดๆถูกกันเลยทีเดียว และกลัวว่าตอนสอบ Final จะลืมเลยเขียนบล็อกเก็บไว้จะได้กลับมาอ่านอีกครั่งอีกทั้งเพื่อนๆที่ไม่ค่อยรู้เรื่องจะได้มาอ่านด้วย อิอิ (จริงๆมันมี Tool ใช้ให้เราจัดการได้ง่ายกว่านั้นครับ แต่อาจารย์อยากให้ลองพิมพ์คำสั่งดู)