MICT Internship#3-27 : ฝึกงานวันที่ 10 เมษายน-18 พฤษภาคม 2555

29/04/2012 10:53 AM บันทึกทั่วไป 2,290 views

MICT Internship#3-9 :
ฝึกงานวันที่ 10-20 เมษายน 2555

      ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เขียนบล็อกเรื่องฝึกงานเลยครับ รู้สึกเหนื่อยๆกับงานที่ทำไหนจะต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบปลาย-ภาคที่ยังเรียนไม่เสร็จอีก และยังมีโปรเจครายวิชาที่ต้องทำ ทำโปรแกรมที่ฝึกงานอีก กลับมาจากที่ฝึกงานก็เหนื่อยแล้ว
รู้สึกดีอยู่อย่างหนึ่งคือช่วงเวลาฝึกงานต้องตื่นเช้า อากาศสดชื่นเวลาไปฝึกงานที่ศูนย์ราชการก็ไม่ร้อนอยู่ห้องแอร์ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. นั่งคิดงาน ทำงานสบายเลย แต่ใจจริงก็อยากเขียนไว้กลัวว่านานไปแล้วจะลืมเอาเป็นว่าเขียนคร่าวๆก็ยังดีว่าในแต่ละวันทำอะไรบ้าง

10-11 เมษายน 2555
ศึกษาภารกิจและหน่วยงานภายในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ศึกษาภารกิจและหน่วยงานภายสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
นำเสนอหัวหน้าฝ่ายธุรกรรทางอิเล็อกทรอกนิกส์พี่เค้าก็แนะนำเพิ่มเติมในส่วนที่ผิดและได้ความรู้เกียวกับ CAT และ TOT เพิ่มมากขขั้นเลย

12 เมษายน 2555
ทำแบบทดสอบเรื่อง “ลูกเสือไซเบอร์ชุด 1” เป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์และการเข้าค่ายอบรมลูกเสือไซเบอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

17-18 เมษายน 2555
ศึกษาเรื่อง “Time Stamp” และสรุปตามความเข้าใจให้พี่เลี้ยงฟัง พี่เค้าได้ให้ความรู้เพิ่มเติมและคำแนะนำเกี่ยวกับการนำเสนองาน เทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ การทำเอกสาร และสิ่งที่ควรไปศึกษามาเพิ่ม

19 เมษายน 2555
ทำแบบทดสอบเรื่อง “ลูกเสือไซเบอร์ชุด 2” เป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์และการเข้าค่ายอบรมลูกเสือไซเบอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

20 เมษายน 2555
นำเสนอเรื่อง “Time Stamp” ที่ได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาเพิ่มเติม มาอธิบายให้เพื่อนๆและพี่ที่ฝึกงานฟังและฟังหัวข้อของเพื่อน ซักถามแลกเปลี่ยนความรู้กัน

23 เมษายน 2555
ออกไปประชุมที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกับพี่เลี้ยงและ ผอ.ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

24 เมษายน 2555
สรุปเนื้อหาที่ไปประชุมเมื่อวาน,ฟังบรรยายกฏหมายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550

25 เมษายน 2555
เลี้ยงส่งพี่ที่แผนกสอบบรรจุนิติกรที่ ศาลปกครองได้(ไปกิน HOTPOT ที่ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)

26 เมษายน 2555
ฟังบรรยายและไปดูห้อง server ของกระทรวงไอซีทีที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

30 เมษายน-18 พฤษภาคม 2555
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บเลขที่ใบอนุญาติทางธุรกรรมอิเล็กทรอกนิกส์แบบเดิม
เพื่อพัฒนาโปรแกรมช่วยในการจัดเก็บ ค้นหา และออกเลขที่ใบอนุญาติ


, , , , , ,