วิชาเลือกเสรี เรียนดีๆ ก็จะได้ A

04/09/2011 12:57 AM บันทึกทั่วไป 13,142 views

              วิชาเลือกเสรี (หรือที่เด็กทับแก้วมักเรียกกันว่า ตัวช่วย) นั้นเป็นวิชาที่ทุกคณะทุกสาขาต้องได้เรียน อย่างน้อยก็ 6 หน่วยกิต แต่เราจะเรียนวิชาอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละคน ว่าชอบในด้านไหน วิชาที่เปิดสอนก็จะเป็นแนวศิลปะซะส่วนมากเพราะแนววิทยาศาสตร์จะเรียนค่อนข้างยากอยู่แล้ว

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กทับแก้วหลายๆคนต้องเคยเรียนมีวิชาเหล่านี้โดยเฉพาะของอาจารย์คณิต ที่ขึ้นชื่ออยู่แล้ว บางคนเรียนจนหมดแล้วไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนมาลงอีก บางคนเรียนวิชาเลือกเสรีมากกว่าตัวหลักเสียอีก ฮ่าๆ ผมเลยรวบรวมวิชาที่น่าสนใจจากที่ตัวเองเคยลงเรียนบ้าง และจากคำบอกเล่าสืบต่อมาจากรุ่นพี่ไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นไว้ แต่ละวิชานั้นล่วนเป็นวิชาที่น่าสนใจ อีกทั้งถ้าตั้งใจเรียนดีๆ อาจจะได้ A ไปครองด้วย

 • 080140  SPORT EDUCATION  กีฬาศึกษา
 • 080139  HYSICAL EDUCATION  พลศึกษา
 • 080114  ART APPRECIATION ศิลปะวิจักษ์
 • 080141  PRINCIPLES OF RECREATION  หลักนันทนาการ
 • 080101  MAN AND CREATIVITY มนุษย์กับการสร้างสรรค์
 • 084103 COMPUTER,INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION
  คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 517100  COMPUTER AND INFORMATION LITERACY ความรอบรู้ทางด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
 • 518100  MICROBIOLOGY IN EVERYDAY LIFE   จุลชีววิทยาในชีวิตประจำวัน
 • 518101  MUSHROOM CULTIVATION TECHNOLOGY เทคโนโลยีการเพาะเห็ด
 • 464236  COMMUNITY RECREATION PROGRAM การจัดโครงการนันทนาการชุมชน
 • 471302  HEALTH EDUCATION IN THE ELEMENTARY SCHOOL สุขอนามัยในโรงเรียนประถมศึกษา
 • 471304  TEACHING OF ARTS IN ELEMENTARY EDUCATION การสอนศิลปะระดับประถมศึกษา
 • 464244  OUTDOOR RECREATION MANAGEMENT การจัดนันทนาการกลางแจ้ง
 • 464201  ISSUES AND TRENDS IN EDUCATION ประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษา
 • 464221  INTRODUCTION TO SAFETY EDUCATION สวัสดิภาพศึกษาเบื้องต้น
 • 464233  SPORTS SCIENCE วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • 464103  UTILITARIAN ARTS ศิลปะประดิษฐ์
 • 464102  NUTRITION โภชนาการ
 • 464222  SOCIAL DANCE ลีลาศ
 • 464223  FOLK ACTIVITIES  การละเล่นพื้นเมือง
 • 464242  ECONOMICS OF EDUCATION  เศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา
 • 459254  VOLLEYBALL  กีฬาวอลเลย์บอล
 • 459256  BADMINTON กีฬาแบดมินตัน
 • 459264  GOLF  กีฬากอล์ฟ
 • 464104  IDENTITY STUDIES  อัตลักษณ์ศึกษา
 • 459271  PETANQUE  กีฬาเปตอง
 • 471209   RECREATION PROGRAM IN THE ELEMENTARY SCHOOL
  โครงการนันทนาการในโรงเรียนประถมศึกษา
 • 462225   INSTRUCTIONAL BEHAVIORS IN TEACHING ART IN THE SECONDARY SCHOOL
  พฤติกรรมการเรียนการสอนศิลปะในโรงเรียนมัธยมศึกษา
 • 459436  RECREATION ACTIVITIES FOR TRAINING กิจกรรมนันทนาการเพื่อการจัดฝึกอบรม
 • 464245  TOURISM FOR EDUCATION การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา
 • 459313  PRINCIPLES OF EXERCISE FOR HEALTH หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 • 464351  INTRODUCTION TO EDUCATIONAL RESEARCH การวิจัยเบื้องต้นทางการศึกษา
 • 464236  AUTHENTIC ASSESSMENT การประเมินตามสภาพจริง

วิชาที่ขึ้นต้น 080xxx ไม่ใช่วิชาเสรีแต่เป็นวิชาในกลุ่มมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งให้ตรวจสอบดูในโครงสร้างหลักสูตรของแต่หละปีการศึกษา (อาจจะเป็นตัวช่วยถ้าตั้งใจเรียนดีๆ )
** วิชาที่ขึ้นต้น 4xxxxx  เป็นวิชาของคณะศึกษาศาสตร์ หรือวิชาเลือกเสรีที่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาทุกคนที่ต้องเรียน (วิชาเลือกเสรีที่มีคนเรียนมากที่สุด) ไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียนวิชาดังกล่าวที่นำมา
โพสนี้  อาจจะเรียนวิชาอื่นที่เปิดสอนหรือวิชาที่แต่ละคนสนใจ
**** หลายๆคนคิดว่าเป็นตัวช่วยที่ทำให้เกรดขึ้น ก็ถูก แต่จริงๆแล้วอยากให้เข้าใจว่า มันเป็นแค่ส่วนหนึ่ง ถ้าเราตั้งใจเรียนวิชาบังคับ วิชาพื้นฐานให้ดี เกรดเราก็จะดีเอง บางทีวิชาเลือกเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องเรียนให้มาก และอย่ายึดติดกับรายวิชามากเกินไปเพราะถ้าเกรดในกลุ่มวิชาบังคับสาขาไม่ผ่านก็ไม่จบนะครับ สู้ๆนะครับ
***** รายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตรปี 2551 นะครับ ทางมหาวิทยาลัยอาจปรับหลักสูตรใหม่บางวิชา
อัพเดทล่าสุด 2554  

, , , , , ,