Tag: กรมอุตุนิยมวิทยา

MICT Internship# : ความรู้ทั่วไปตอนฝึกงาน

28/05/2012 4,535 views

MICT Internship# : ความรู้ทั่วไปตอนฝึกงาน           เนื่องจากที่ฝึกงานได้มอบหมายงานให้ศึกษาเกี่ยวกับหน่วยงานภายในกระทรวงและหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงไอซีที แล้วสรุปให้พี่เลี้ยงฟัง  จึงได้รายละเอียดและสรุปพอสังเขปตามความเข้าใจจึงอยากนำมาเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจ