Tag: ข้อดี-ข้อเสีย ของ cloud

520442-SOA: Cloud & SOA

25/02/2013 1,621 views

Cloud & SOA Cloud Computing คือวิธีการประมวลผลที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้ มีการรวมกลุ่มคอมพิวเตอร์จำนวนมากเข้าด้วยกัน โดยผู้ใช้สามารถระบุความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบ Cloud Computing จากนั้นซอฟต์แวร์จะร้องขอให้ระบบจัดสรรทรัพยากรและบริการให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้ ทั้งนี้ระบบสามารถเพิ่มและลดจำนวนของทรัพยากร รวมถึงเสนอบริการให้พอเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบเลยว่าการทำงานหรือเหตุการณ์เบื้องหลังเป็นอย่างไร รายละเอียดเพิ่มเติม