Tag: คำนวณเกรด

520324-Visual Basic: การเขียนโปรแกรมคำนวณเกรด

04/10/2012 22,892 views

Visual Basic: การเขียนโปรแกรมคำนวณเกรด หลังจากเรียนเรียนวิชา การออกแบบฐานข้อมูลและการทำให้เกิดผล อาจารย์ได้สั่งการบ้านชิ้นแรกมา ให้ออกแบบและเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการคิดเกรด ในโปรแกรม Visual Studio 2010 โดยใช้ภาษา Visual Basic ก็สำเร็จไปได้ด้วยดี เนื่องจากเป็นการหัดเขียน VB ครั้งแรกจึงลำบากนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็เสร็จไปได้ด้วยดี User Interface ของโปรแกรม