Tag: แท๊ก

ฟังบรรยายโครงการดีๆจากภาควิชา

12/10/2011 2,436 views

               วันนี้ได้เข้าร่วมโครงการดีๆสองโครงการที่ทางภาควิชาจัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมฟังบรรยาย คือโครงการแนะนำแนวทางในการเลือกรายวิชาในกลุ่มรายวิชาเลือกสำหรับหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และโครงการชี้แจงขั้นตอนการทำวิจัยในรูปแบบใหม่  โดยจุดประสงค์หลักของโครงการแรกคือต้องการให้นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลสารสนเทศสามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาเลือกที่ตัวเองถนัดและสนใจ โครงการสองมีจุดประสงค์เพื่ออธิบายรายวิชาวิธีการวิจัยในรูปแบบใหม่ที่ทางอาจารย์ได้ปรับปรุงเพื่อวัดผลนักศึกษาว่ามีประสิทธิภาพที่จะทำโครงงานวิจัยในปี 4 หรือไม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้