Tag: Agility

520442-SOA: SOA Development

26/02/2013 1,534 views

SOA Development Loose Coupling : การมีโครงสร้างแบบหลวมๆ หมายถึง บริการที่ต้องการจับคู่กันไม่จำเป็นต้องมีลักษณะเหมือนกันหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เหมือนบริการที่จะไปจับคู่ด้วย การมีโครงสร้างแบบ Loose Coupling ทำให้สามารถแก้ไขคลาสใดคลาสหนึ่งโดยไม่ต้องแก้ไขคลาสอื่นที่เกี่ยวข้องและโปรแกรมยังสามารถทำงานได้เหมือนเดิม ทำให้ง่ายต่อการแก้ไขหรือรองรับการขยายตัวของโปรแกรม