Tag: java servlet

517322-Lecture: Client/Server Side Programming with Java

20/01/2013 1,524 views

  Client/Server Side Programming with Java Java คุณลักษณะของภาษา java เป็นภาษาแบบ oop ที่เขียนง่ายและคุ้นเคยเหมือนกับภาษา c++ คงทนถาวรและมีความปลอดภัยมี security ทั้ง low level และ high level ไม่ยึดติดกับสถาปัตยกรรมและสามารถทำงานบนเครื่องไหนก็ได้

517322-Lab: 3.2 Java Servlet

19/01/2013 1,175 views

  Java Servlet $ sudo apt-get install tomcat7 $ sudo apt-get install tomcat7-admin $ ls /usr/share/tomcat7/lib/servlet-api.jar # หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วจะดูว่าติดตั้งสำเร็จหรือไม่โดยพิมพ์คำสั่งเพื่อเรียกดู Directory จะแสดงผลดังนี้ /usr/share/tomcat7/lib/servlet-api.jar $ sudo mkdir Servlet $ cd Servlet