Tag: Long-term Sessions

517322-Lecture: Session & Cookie

30/01/2013 1,826 views

Maintaining State in PHP (Cookies & Srssion) Stateless & Stateful client จะติดต่อกับ server ก่อนเสมอเพื่อเรียกดูหน้าหรือร้องขอหน้าเว็บหลังจาก server ส่งไปยัง client แล้วจะปิดการเชื่อต่อทันที Stateless ไม่มีการจำสถานะก่อนหน้าว่าคืออะไร รับส่งมาจากไหน ไม่มีการเก็บเซสซั่น ถ้ามีการร้องขอซ้ำจะถูกส่งไปยังปลายทางทุกครั้ง เพราะ Stateless ไม่มีการจำว่าเคยส่งไปหรือยัง Stateful จะมีการจำการร้องขอของ client และจดจำสถานะต่างๆ ที่ตั้งค่าไว้และจะไม่ส่งการร้องขอซ้ำที่มาจากเซสชั่นที่เดิม