Tag: MSIL

520442-SOA: .NET Basic&WS

25/02/2013 1,366 views

.NET Basic & Web Service .NET เป็น Framework การพัฒนาโปรแกรมรูปแบบใหม่ของ Microsoft มีจุดประสงค์เพื่อรองรับการทำงานบน platform ที่ต่างกันและสามารถพัฒนาโปรแกรมในภาษาที่ต่างกันให้ทำงานร่วมกันได้รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมที่เชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรมของ Microsoft และทำงานร่วมกับระบบปฏบัติการ Windows ทำให้พัฒนาโปรแกรมได้ง่ายและรวดเร็ว