Tag: SGML

517322-Lecture: Markup Language

19/12/2012 1,167 views

Lecture 3 : Markup Language SGML : Standard Generalized Markup Language เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการระบุภาษา markup ของเอกสาร เป็นมาตรฐานในการระบุภาษา markup โดยสร้าง DTD ขึ้นมาเพื่อนิยามโครงสร้างเอกสารให้กับ SGML SGML ไม่ใช่ตัวภาษา แต่เป็นคำอธิบายสำหรับวิธีการระบุ ซึ่งเป็นข้อมูลแบบ metadata