Tag: SOA

520442-SOA: Cloud & SOA

25/02/2013 1,462 views

Cloud & SOA Cloud Computing คือวิธีการประมวลผลที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้ มีการรวมกลุ่มคอมพิวเตอร์จำนวนมากเข้าด้วยกัน โดยผู้ใช้สามารถระบุความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบ Cloud Computing จากนั้นซอฟต์แวร์จะร้องขอให้ระบบจัดสรรทรัพยากรและบริการให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้ ทั้งนี้ระบบสามารถเพิ่มและลดจำนวนของทรัพยากร รวมถึงเสนอบริการให้พอเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบเลยว่าการทำงานหรือเหตุการณ์เบื้องหลังเป็นอย่างไร รายละเอียดเพิ่มเติม

520442-SOA: Introduction to SOA

17/12/2012 1,030 views

Lecture 1: Introduction to SOA SOA (Service Oriented Architecture)      เป็นหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟแวร์เพื่อมุ่งเน้นนำสิ่งที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่และเชื่อมต่อแต่ละองค์กรให้สามารถใช้แอพพลิเคชั่นร่วมกันได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม ภาษาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่พัฒนา ประกอบด้วย  3 ส่วนหลักได้แก่