Tag: xml

517322-Lecture: Markup Language

19/12/2012 1,359 views

Lecture 3 : Markup Language SGML : Standard Generalized Markup Language เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการระบุภาษา markup ของเอกสาร เป็นมาตรฐานในการระบุภาษา markup โดยสร้าง DTD ขึ้นมาเพื่อนิยามโครงสร้างเอกสารให้กับ SGML SGML ไม่ใช่ตัวภาษา แต่เป็นคำอธิบายสำหรับวิธีการระบุ ซึ่งเป็นข้อมูลแบบ metadata

517322-Lecture: JSON-CSS

19/12/2012 1,261 views

Lecture 4 : JSON & CSS JSON JSON ย่อมากจากคำว่า JavaScript Object Notation JSON เป็นวิธีการที่ทำให้ JavaScript แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Server JSON มีรูปแบบข้อมูลแบบ light weight (ง่ายๆไม่ซับซ้อน)