ประเภทงานด้านคอมพิวเตอร์และไอที

23/10/2011 7:15 PM บันทึกทั่วไป 5,376 views

               ปัจจุบันประเภทงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนยีนั้นมีมากมาย บางประเภทนั้นไม่ได้ระบุไว้การเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน การสอบแอดมิชชั่นเข้าจึงต้องเลือกคณะหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราอยากทำมากที่สุด ส่วนมากจะเป็นคณะที่เปิดกว้างไม่ได้ระบุเจาะจงไปเลย เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบมัลติมีเดีย  ฯลฯ ซึ่งสาขาวิชาเหล่านี้ก็สามารถแยกเป็นสาขาย่อยๆได้อีกครับ ทำให้ผู้ที่เข้าเรียนไม่ทราบว่าจบไปแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง อย่างเช่นเพื่อนของผมเอง ก็มักจะคุยกันว่าจบเราจบไปแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้างนะ สายงานที่เกี่ยวกับเรามีอะไรบ้าง บางคนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบด้านไหน พอได้ฟังคำพูดเหล่านั้นจึงย้อนกลับมาถามตัวเองบ้างว่าแล้วเราหละอยากจะทำงานเกี่ยวกับอะไร ชอบด้านไหน จึงลองได้ไปศึกษารายละเอียด ได้ข้อมูลที่สนใจมาคร่าวๆ ซึ่งสายงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีนั้นมีมากมายหากจับนำมาบรรยายคงไม่หมด จากที่ผมพอทราบและที่ศึกษามาแล้วมาสารถแบ่งแบ่งกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้

 

3D Animation/Graphic design
งานในตำแหน่งนี้จะทำเกี่ยวกับการออกแบบภาพกราฟฟิกและภาพะคลื่อนไหว 3 มิติ สำหรับใช้ในเกมส์ สื่อ โฆษณา ภาพยนต์ เว็บไซต์ ผู้ที่สนใจทำงานในตำแหน่งนี้ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอวออกแบบ ชอบศิลปะ มีมุมมองไม่เหมือนคนอื่น มีความคิดนอกกรอบ สามารถทำความเข้าใจในงาน เพื่อที่จะได้สร้างชิ้นงานออกมาได้อย่างสวยงามและตรงกับวัตุประสงค์ ผู้ที่สนใจในด้านนี้ควรจะมีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตนาการในการออกแบบ อีกทั้งยังมีความรู้ด้านศิลปะและเรื่องการใช้สีพอสมควร

miragewizard.com/

Web Design/Web Master
งานในตำแหน่งนี้จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบและเขียนโปรแกรมสำหรับนำเสนอเว็บไซต์ เพื่อให้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากปัจจุบันการขายสินค้าและบริการบนอินเตอร์เน็ต อีกทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานหรือองค์กรก็ใช้อินเตอร์เน็ตในการนำเสนอต่อเราได้ทราบ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่องานตำแหน่งนี้คือ  HTML,XHTML, Java Script, อินเตอร์เน็ต ,PHP,Flash, JSP, ASP.NET,ASP ขึ้นอยู่กับความถนัดและจุดประสงค์ของแต่ละงานและแต่ละเว็บไซต์ ส่วนเรื่องของลูกเล่นต่างๆควรคำนึงถึงความเร็วในการโหลดข้อมูลด้วย

www.newmediadesign.co.nz


C
ustomer Service
ตำแหน่งงานนี้ทำหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สินค้าและบริการของบริษัท งานในตำแหน่งนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสาร ความเข้าใจในสินค้าของทางบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถแก้ปัญหาดฉพาะหน้าได้ บางครั้งบุคลิกภาพและบริการต่อลูกค้าก็อาจมีส่วนจำเป็น โดยไม่จำเป็นต้องมีความสารถด้านคอมพิวเตอร์สูงเท่ากับตำแหน่งอื่น บางครั้งผู้ที่มีประสบการณ์ก็ทำให้มีโอกาสในการพัฒนาตัวเองสูงขึ้น

blog.sherware.com

Database
งานตำแหน่งนี้ต้องออกแบบ สร้าง และบำรุงฐานข้อมูลจึงต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการร์ในการทำงานสูงความรู้เบื่องต้นสำหรับผู้ที่อยากทำงานในตำแหน่งนี้คือ ภาษา SQL โดยมีเครื่องมือต่างๆได้แก่ MySQL, Microsoft Office Access,Microsoft SQL Server ผู้ที่เหมาะกับงานนี้คือผู้ที่มีประสบการณ์ ละเอียดรอบคอบในการออกแบบฐานข้อมูล และต้องออกแบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตด้วย

godatabase.net/tag/database-solutions-india


Quality Assurance/Tester

เป็นงานที่ต้องคอยทดสอบระบบหาจุดผิดพลาดของระบบหรือส่วนที่อาจเกิดการผิดพลาดในอนาคต เมื่อพบข้อผิดพลาดก็จะส่งให้กลับโปรแกรมเมอร์ ทักษะที่ยากในงานนี้คือการหาข้อผิดพลาดของการทำงาน เพราะโปรแกรมละชิ้นที่ถูกเขียนขึ้นมาต้องมีการทดสอบก่อนว่าสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ มีการรองรับข้อผิดพลาดที่อาจจะเปิดขึ้นได้มาน้อยเพียงใด ดังนั้นผู้ที่ทำงานในตำแหน่งนี้จีงควรมีความรอบคอบ สามารถหาขุดบกพร่องของงานที่อาจเกิดขึ้นได้

www.kollewin.com/blog/quality-assurance-testing/


Sale
ทำหน้าที่ในการขายสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้าหรือหน่วยงานต่างๆ ผู้ที่ทำงานในตำแหน่งนี้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าของตนเองพอสมควรเพื่อนำเสนอข้อดีของสินค้า มีความสามารถนำเสนอ ความสามารถในการพูด การสื่อสาร สามารถขายสินค้าโดยการพูดชักจูงให้ลูกค้าสนใจและซื้อสินค้าของเราได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมหรือความรู้ด้านระบบของคอมพิวเตอร์มากนัก แต่ถ้ามีความรู้สามารถก็จะช่วยอธิบายให้ลูกค้าสนใจและซื้อสินค้าของเรานะครับ

 www.perspectiveads.com/websites-for-sale/product-selling-website/5585.html


Technical Support
งานในตำแหน่งนี้จะเป็นพวกช่วยเหลือผู้ใช้กรณีที่คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ในบริษัทมีปัญหา ดังนั้นควรมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อที่จะคอยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้กับผุ้อื่นได้ อีกทั้งควรมีความรู้เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่บุคคลอื่นไม่ทราบ อาจจะได้รับการพิจารณาในการทำงานเป็นกรณีพิเศษ
 www.brightsideofnews.com/news/2011/1/2/dummies2c-have-no-fear—tech-support-is-here.aspx

Security

งานตำแหน่งนี้จะเกี่ยวกับการทดสอบหาจุดอ่อนและข้อบกพร่องของซอฟแวร์ ควรมีความรู้มั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเน็ตเวิร์ค พร้อมทั้งมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมและเข้าใจงานทั้งระบบ จุดสำคัญของงานคือการป้องกันและดูและการเข้าถึงข้อมูล ให้มีความปลอดภัย มีการจัดการอำนาจในการเข้าถึงของบุคคลแต่ละระดับ
www.hitsjournal.net/networking-security

 

System Analyst
งานตำแหน่งนี้จพทำหน้าที่วิเคราะห์ระบบตามจุดประสงค์ของหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องไปศึกษาและค้นหาปัาหรือความต้องการขององค์กรนั้นๆ มีการกำหนดขั้นตอนในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ค้นหาปัญหาของงานและแบ่งปัญหาต่างๆให้เป็นไปตามกระบวนการทำงานย่อยๆ เพื่อสะดวกในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบต้องทำงานร่วมกับผู้เขียนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้น แนะนำนำผู้เขียนโปรแกรมในการทำงาน อธิบายความต้องการของแต่ละขั้นตอนของการทำงานคอมพิวเตอร์

www.mbaknol.com/management-information-systems

 

Mobile Developer
เป็นงานตำแหน่งใหม่ที่กำลังได้รับความนิบยม Mobile Developer หรือนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ  ปัจจุบันการสื่อสารนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนคอมพิวเตอร์แล้ว ทำให้การเขียนโปรแกรมต้องพัฒนาตามไปด้วย งานในตำแหน่งนี้ จะคล้ายกับตำแหน่ง Programmer คือเขียนโปรแกรม สำหรับบนมือถือนั้นอาจมีหลาย platform ให้เลือก เช่น iOS , Blackberry ,Android ,Windows Phone ฯลฯ ผู้พัฒนาโปรแกรมควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมและการสื่อสารข้อมูล เพราะการทำงานของแอพพลิเคชั่นต้องทีการติดต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย


              งานแต่ละประเภทดังกล่าวข้างต้นเป็นสายงานหลักๆที่ถูกพูดถึงในวงการคอมพิวเตอร์ครับ บางครั้งงานแต่ละงานก็มีความเกี่ยวข้องกันไม่สามารถแบ่งประเภทได้แน่ชัด เพราะการทำงานจริงๆแล้วผมคิดว่าแต่ละตำแหน่งก็ควรจำมีความรู้พื้นฐานของงานอื่นเพื่อที่จะสามารถทำงานร่วมกันได้ บางตำแหน่งอาจมีผู้เชียวชาญเฉพาะด้านไปเลยครับ ผมหวังว่าเพื่อนๆ ที่ได้อ่านข้อมูลดังกล่าวข้อต้นก็คงพอจะทราบว่าตัวเองถนัดและสนใจด้านไหนขึ้นมาบ้างนะครับ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือประสบการณ์ เพราะการจะทำงานในแต่ละอย่างนั้นให้ได้ดีก็ต้องอาศัยประสบการณ์ ยิ่งได้ฝึกฝน ได้เรียนรู้ปัญหาก็ทำให้เราเก่งขึ้น อีกอย่างที่สำคัญก็คือโอกาส คนเรามีโอกาสไม่เท่ากัน (ผมเชื่อเรื่องนี้นะ) บางคนที่ได้ทำงานตำแหน่งสูง เงินเดือนดีๆเป็นเพราะคนเหล่านั้นขวนขวายดิ้นรนเพื่อให้ได้มา คงมีน้อยคนนะครับที่เกิดมาหรือเรียนจบแล้วได้สิ่งดีๆเหล่านั้นเลย ดังนั้นควรรีบหาโอกาสในการทำสิ่งใหม่ๆ แสดงความสามารถที่ตัวเองมีออกมาเผื่อว่าความสามารถที่เรามีอาจจะถูกใจใครสักคน เพราะคงไม่มีใครจะหยิบยื่นอะไรให้คนอื่น ถ้าไม่แสดงผลงานออกมาให้ได้เห็นครับ

ขอขอบคุณ: หนังสือหนทางสู่อาชีพโปรแกรมเมอร์ กรีวุธ อัศคุปตานนท์


, , , , , ,