ฟังบรรยายโครงการดีๆจากภาควิชา

12/10/2011 12:20 PM บันทึกทั่วไป 2,320 views

               วันนี้ได้เข้าร่วมโครงการดีๆสองโครงการที่ทางภาควิชาจัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมฟังบรรยาย คือโครงการแนะนำแนวทางในการเลือกรายวิชาในกลุ่มรายวิชาเลือกสำหรับหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และโครงการชี้แจงขั้นตอนการทำวิจัยในรูปแบบใหม่  โดยจุดประสงค์หลักของโครงการแรกคือต้องการให้นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลสารสนเทศสามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาเลือกที่ตัวเองถนัดและสนใจ โครงการสองมีจุดประสงค์เพื่ออธิบายรายวิชาวิธีการวิจัยในรูปแบบใหม่ที่ทางอาจารย์ได้ปรับปรุงเพื่อวัดผลนักศึกษาว่ามีประสิทธิภาพที่จะทำโครงงานวิจัยในปี 4 หรือไม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ภาคเช้า: แนะนำแนวทางในการเลือกรายวิชาในกลุ่มรายวิชาเลือกสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
            รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา จันทราพรชัย (หัวหน้าภาควิชาฯ) และอาจารย์ โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ กล่าวเปิดงานและพูดถึงกลุ่มวิชาเลือกที่ทางภาควิชาเปิดสอน โดยวัตถุประสงค์ในกรแบ่งวิชาลือกออกเป็นกลุ่มเพื่อต้องการให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกที่ตัวเองสนใจและเมื่อจบออกไปแล้วหวังว่าจะนำความรู้ความสามารถที่เรียน ไปทำงานในด้านนั้นๆอย่างชำนาญ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ

 •  วิทยาการคอมพิวเตอร์
 •  วิศวกรรมซอฟแวร์
 •  วิศวกรรมและเทคโนโลยีเครือข่าย
 •  วิศวกรรมสารสนเทศ

แต่ละกลุ่มวิชาก็น่าเรียนทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งเราสามารถเลือกเรียนหลายๆกลุ่มได้ แต่มีข้อแม้ว่า จะต้องเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึงให้ครบ 15 หน่วยกิตหรือ 5 วิชาจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์หรือครบตามหลักสูตรถึงจะเรียนกลุ่มอื่นเพิ่มเติมได้

อาจารย์ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง พูดถึงรายวิชาที่จะเปิดสอนในเทอมหน้า (2/2554)
ในหัวข้อ“รายวิชาเลือกที่เปิดสอนของภาควิชาฯ ซึ่งผมสรุปแยกตามกลุ่มวิชาเลือกได้ดังนี้ครับ

 •  กล่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
517313-51 INTRODUCTION TO MICROPROCESSORS
ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น
517322-51 INTERNET PROGRAMMING
การเขียนโปรแกรมอินเทอร์เน็ต
517331-51 INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
517481-51 SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE I (python)
เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
 • กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์
517221-51 PROGRAMMING PLATFORM AND ENVIRONMENTS        
แพลตฟอร์มการเขียนโปรแกรมและสถาวะแวดล้อม
520362-51 PROJECT MANAGEMENT
การจัดการโครงงาน
 • กลุ่มวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเครือข่าย
517322-51 INTERNET PROGRAMMING  
การเขียนโปรแกรมอินเทอร์เน็ต
517344-51 COMPUTER SECURITY
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
520441-51 COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION                     
การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
520442-51 SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE  
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ
520352-51 INTERNET AND ELECTRONIC COMMERCE
อินเทอร์เน็ตกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • กลุ่มวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
517331-51 INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE          
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
517451-51 DIGITAL IMAGE PROCESSING
การประมวลผลภาพดิจิทัล
520323-51 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

อ้างอิงจาก :ข่าวประกาศของภาควิชา หนังสือโครงสร้างหลักสูตรและระบบลงทะเบียนมหาวิทยาลัย reg.su.ac.th

              ไหนๆก็มีรายวิชาที่เปิดเทอมนี้แล้วผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนคงคิดมากว่าจะลงเรียนวิชาไหนดี เพราะบางคนก็ยังเก็บตัวพื้นฐานไม่หมดจะเลือกเรียนในกลุ่มวิชาเลือกเลยหรือเรียนตัวพื้นฐานก่อน แล้วถ้าไม่ลงเรียนในกลุ่มวิชาเลือกเทอมนี้เทอมหน้ามันจะเปิดอีกรึป่าวนะ แล้ววิชาไหนบ้างนะที่จะเปิดให้เลือกอีก ทำให้เครียดไปกันใหญ่ ผมจึงรวบรวมวิชาเลือกที่เคยเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 (เทอมที่ผ่านมา) มาให้ดูด้วย เพราะอาจารย์บอกว่ารายวิชาเหล่านี้มักจะเปิดแบบนี้ทุกเทอมและเปิดสอนวนแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ
วิชาเลือกที่เคยเปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

 • กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
517431-51 MACHINE LEARNING
การเรียนรู้ของเครื่องกล
517441-51  PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING     
การคอมพิวเตอร์แบบขนานและแบบกระจาย
 •  กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์
517461-51 SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION AND MANAGEMENT 
การกำหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์
520324-51 DATABASE SYSTEMS DESIGN AND IMPLEMENTATION
การออกแบบระบบฐานข้อมูลและการทำให้เกิดผล
520351-51 HUMAN COMPUTER INTERACTION
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
 •  กลุ่มวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเครือข่าย
517345-51 MOBILE COMPUTING           
การคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่
 •  กลุ่มวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
520251-51 MULTIMEDIA SYSTEMS
ระบบมัลติมิเดีย
520321-51 ACCOUNTING FOR INFORMATION SYSTEMS
ระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี
520324-51 DATABASE SYSTEMS DESIGN AND IMPLEMENTATION     
การออกแบบระบบฐานข้อมูลและการทำให้เกิดผล
520326-51 DATA MINING
เหมืองข้อมูล
520327-51 DECISION SUPPORT SYSTEMS
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
520424-51 KNOWLEDGE MANAGEMENT
การจัดการความรู้

*   สำหรับกลุ่มวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเครือข่าย เนื่องจากอาจารย์กฤษณะ ลาศึกษาต่อทำให้วิชาเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายไม่ได้เปิดสอน อาจารย์ทัศนวรรณแนะนำว่าอาจจะเปิดรายวิชาอื่นแทน ให้นักศึกษารวมกลุ่มกันและเลือกรายวิชาที่ต้องการเรียนไปนำเสนอได้
อ้างอิงจาก: รายวิชาที่เปิดสอนระบบลงทะเบียนมหาวิทยาลัยศิลปากร หนังสือโครงสร้างหลักสูตร
ภาคบ่าย: ปฏิบัติและทำได้กับขั้นตอนวิธีวิจัยรูปแบบใหม่
                โดย อาจารย์ ดร.ภิญโญ แท้ประสาทสิทและ อาจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์จุดประสงค์หลักของโครงการเพื่ออธิบายวิธีการวัดผลแบบใหม่ของรายวิชาวิธีการวิจัยที่นักศึกษาต้องลงเรียนก่อนที่จะโครงงานได้ ซึ่งวิธีการวิจัยรูปแบบเก่าไม่สามารถวัดผลการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อนักศึกษาเรียนผ่านไปแล้วไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะทำโครงงานได้ซึ่ง ผมคิดว่าวิธ๊ใหม่นี้เป็นผลดีอย่างยิ่ง อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เตรียมตัวก่อนที่จะทำโครงงานจริงๆ โดยอาจารย์ได้ออกแบบทักษะเพื่อวัดผลการเรียนรู้ใหม่ในทุกๆด้าน ได้แก่

 1. การจัดทำเอกสารให้ได้ตามที่เห็นจากตัวอย่างกระดาษที่แจกให้
 2. การใช้งาน Excel เพื่อสร้างสูตรในการคำนวณ และสร้างรายงานสรุปในเบื้องต้น
 3. การสรุปบทความเพื่อจัดทำสไลด์ได้อย่างถูกต้องพร้อมทั้งนำเสนอ
 4. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ความรู้เดิมจากวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 5. การเขียนโปรแกรมขั้นสูง
  5.1 สำหรับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีส่วนของ Algorithm
  5.2 สำหรับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนของ การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
 6. การอ่านบทความวิชาการต่างประเทศ แปล และสรุปใจความสำคัญได้
 7. การแปลบทความวิชาการที่มอบให้ และนำเสนอต่อกรรมการได้
 8. การจัดทำบรรณานุกรม

          โดยทักษะ 8 ประการข้างต้นนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่เทอมหน้า(2/2554) เตรียมตัวรับมือกันดีๆนะครับ เพราะมีผลอย่างมากต่อการทำโครงงานในปี 4 ซึ่งบางทักษะนั้นไม่สามารถเรียนรู้และทำได้เลย  การจะทำให้ได้ดีนั้นก็ต้องใช่ระยะเวลาในการฝึกฝน ซึ่งตอนนี้ยังไม่สายที่เราจะลงมือทำสิ่งที่ตัวเองคิดว่ายังไม่ชำนาญพอ ผมเป็นกำลังให้เพื่อนๆทุกคนนะครับ ..และขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมผ่านมันไปด้วยด้วยนะ แฮ่ๆๆ


08.00 -16.00 น.
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554
ห้อง 4103 อาคารวิทยาศาสตร์ 4
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
*ภาพจาก Facebook สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


, , , , , , , , ,