517322-Lecture: JSON-CSS

19/12/2012 4:48 PM Study 1,185 views

Lecture 4 : JSON & CSS

JSON

 • JSON ย่อมากจากคำว่า JavaScript Object Notation
 • JSON เป็นวิธีการที่ทำให้ JavaScript แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Server
 • JSON มีรูปแบบข้อมูลแบบ light weight (ง่ายๆไม่ซับซ้อน)
 • การประกาศตัวแปรไม่จำเป็นต้องมีลำดับ ประกาศตัวไหนก่อนหลังก็ได้
  • ใช้เครื่องหมายวงเล็บปีการในการประกาศตัวแปร,{}
  • ใช้เครื่องหมาย Colon (:) ระหว่างชื่อและค่า
  • ใช้เครื่อง Comma (,) คั่นระหว่างชื่อ
  • EX. { “name”: “html” , “year”: 5}
 • ตัวแปร Array ต้องมีการเรียงลำดับของค่า
  • ใช้เครื่องหมาย Bracket ในการเก็บข้อมูล, []
  • Value จะถูกคั่นด้วยเครื่องหมาย Comma (,)
  • Ex. [ “html”, “xml”, “css” ]
 • Value เป็นได้ทั้ง String, number, true, false, null หรือ array
 • ตัวเลขที่ใช้เป็นฐานสิบ ไม่ใช่ฐานแปดหรือสิบหก 

เปรียบเทียบระหว่าง JSON กับ XML

 • สิ่งที่เหมือนกัน
  • รูปแบบภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ
  • มีการทำงานแบบลำดับชั้น
  • ไม่ขึ้นกับภาษาโปรแกรม
  • สามารถใช้งานร่วมกับ AJAX ได้
 • ความแตกต่าง
  • รูปแบบไวยกรณ์ต่างกัน
  • นำ XML มาแปลงเป็น JSON ได้ง่าย
  • JSON ประกาศในรูปแบบ Array ได้
  • ชื่อใน JSON ไม่เป็นส่วนกลับของคำใน Javascript

CSS

 • CSS ย่อมาจากคำว่า Cascading Style Sheets
 • ถูกกำหนดมาตรฐานโดย W3C (World Wide Web Consortium)
 • ใช้สำหรับตกแต่งเอกสาร HTML/ XHTML
 • CSS ออกแบบมาเพื่อช่วยในการแยกเนื้อหาออกจากการนำเสนอ

ประโยชน์ของ CSS

 • ใช้ CSS ในการจัดรูปแบบการแสดงผล จะช่วยลดการใช้ภาษา HTML ในการตกแต่งเอกสารเว็บเพจ ทำให้ code ภายในเอกสาร HTML เหลือเพียงส่วนเนื้อหา ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น การแก้ไขเอกสารทำได้ง่ายและรวดเร็ว
 • เมื่อ code ภายในเอกสาร HTML ลดลง ทำให้ขนาดไฟล์เล็กลง จึงดาวน์โหลดได้เร็ว
 • สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลจากคำสั่ง style sheet ชุดเดียวกัน ให้มีผลกับเอกสาร HTML ทั้งหน้า หรือทุกหน้าได้ ทำให้เวลาแก้ไขหรือปรับปรุงทำได้ง่าย ไม่ต้องไล่ตามแก้ที่ HTML tag ต่างๆ ทั่วทั้งเอกสาร
 • สามารถควบคุมการแสดงผลให้เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน ได้ในหลาย Web Browser
 • สามารถแสดงผลในรูปแบบที่เหมาะกับสื่อชนิดต่างๆ ทั้งคอมพิวเตอร์ บนมือถือหรือบน Tablete
 • ทำให้เป็นเว็บไซต์ที่มีมาตรฐาน ตามข้อกำหนดของ W3C

Specifying the Style :

 • Inline Style
  • กำหนด Style ให้กับ Element เพียงตัวเดียว
  • เช่น <p style =”background-color: #EEEEEE; color: blank”>
 • Internal Style Sheets
  • ประกาศ Style Sheets บน Header เพื่อกำหนดให้กับ HTML tag ทั้งหน้า
  • เช่น <head>      <style type = “text/css”>
   p { “background-color : #EEEEEE; color: black”; }
   </style>
   </head>
 • External Style Sheet
  • แยกการประกาศ Style ออกไปอีกไฟล์ที่มีนามสกุล  .css จากนั้นนำมาใส่ในไฟล์ HTML ที่ต้องการจัดรูปแบบ
  • ช่วยให้สามารำหนดไฟล์ HTML หลายๆไฟล์ให้มีรูปแบบเหมือนกัน
  • เช่น Method 1
   <link rel=”stylesheet” type”text/css” href”style.css“>
  • Method 2
   <style>
   @import url(style1.css)
   @import url(style2.css)

   </style>

Cascading order 
เมื่อมีการกำหนด Style ทั้ง 3 แบบข้างต้นจะมีผลต่อรูปแบบที่จะแสดงเรียงตามลำดับความสำคัญน้อยไปหามากดังนี้

 • Browser มีผลน้อยสุด
 • External Style Sheet
 • Internal Style Sheet
 • Inline Style Sheet มีผลมากสุด

Selector

 • ID Selector
  • ประกาศคุณสมบัติเฉพาะให้กับ HTML ที่มีเพียง Element เดียวผ่าน ID attribute
  • เช่น #pizzahut { color: red }
   Usage :
   <p id=”pizzahut“> MESSAGE </p>
 • Class Selector
  • ประกาศคุณสมบัติเพื่อใช้กับกลุ่มของ Element เมื่อต้องการใช้ซ้ำหลายครั้งกับ Element จะใช้เครื่องหมาย “.” นำหน้าชื่อ class
  • Example :
  • p.right {text-align:right}
   p.center {text-align:right}
   .bluecol {text-align:right}

  • Useage :
  • <h1 class=”bluecol”>This is a heading.</h1>
   <p class=”right”> This paragraph is right-aligned. </p>
   <p class=”center”>This paragraph is center-aligned. </p>
   <p class=”bluecol”> This paragraph is blue. </p

 • Grouping Selector
  • h1, h2, p
   {
   color: green;
   }

XSLT

 • XSLT ย่อมาจากคำว่า Extensible Style Language Transformations
 • XSLT เป็นภาษาสำหรับการส่งข้อมูลไปเว็บโดยใช้ภาษา XML ไปให้ผู้ใช้
 • XSL เป็นภาษาสำหรับการแสดงรูปแบบเอกสารประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
  • ภาษาสำหรับแปลงเอกสาร XML
  • คำศัพท์ XML สำหรับการระบุการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

Where XMLT can be used

 • ใช้ในการอ่านและเขียนไฟล์
 • Server ใช้ XSML เพื่อเปลี่ยนไฟล์ XML ไปเป็นไฟล์ HTML ก่อนส่งไปยังเครื่อง Client
 • Browser มาตรฐานสามารถใช้ XSML เพื่อเปลี่ยน XML ไปเป็น HTML บนเครื่อง Client

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :
http://www.enjoyday.net/webtutorial/css/index.html
Slide วิชา Internet Programming (JSON)

, , , , , , , , , , ,