517322-Lecture: Markup Language

19/12/2012 11:11 PM Study 1,297 views

Lecture 3 : Markup Language

SGML : Standard Generalized Markup Language

 • เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการระบุภาษา markup ของเอกสาร
 • เป็นมาตรฐานในการระบุภาษา markup โดยสร้าง DTD ขึ้นมาเพื่อนิยามโครงสร้างเอกสารให้กับ SGML
 • SGML ไม่ใช่ตัวภาษา แต่เป็นคำอธิบายสำหรับวิธีการระบุ ซึ่งเป็นข้อมูลแบบ metadata
 • DTD หรือ Document Type Defination
  • เป็นโครงสร้างของเอกสารที่ใช้เก็บข้อกำหนดหรือชุดของประโยคคำสั่งของ SGML หรือ XML
  • ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร SGML ว่าสอดคล้องกับข้อตกลงที่กำหนดไว้เป็นไวยากรณ์ในไฟล์ DTD หรือไม่
  • เป็นข้อตกลงในหลักภาษาให้เข้าใจความหมายตรงกัน โดยจะใช้เป็นตัวกำหนดได้ว่า Element หนึ่งๆ นั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้าง 

HTML : Hypertext Markup Language

 • กลุ่มของภาษา markup ที่ใช้สำหรับการแสดงผลข้อมูลบน web browser
 • HTML เป็นภาพมาตรฐานที่เสนอโดย World Wide Web Consortium (W3C)
 • ข้อดีของ HTML
  • การสร้างเอกสาร HTML นั้นทำได้ง่าย
  • ภาษา HTML เรียนรู้และเข้าใจง่าย
  • มีโครงสร้างบางอย่างที่อยู่ในเฉพาะภาษา HTML
 • ข้อเสีย
  • ใช้เฉพาะการนำเสนอข้อมูลอเพียงย่างเดียว
  • รูปแบบภาษามีความยืดหยุ่น
  • ไม่มี tag ใหม่ๆ

XML : Extensible Markup Language

 • XML เป็นภาษาที่อธิบายและให้คำจำกัดของข้อมูล
 • เป็นการนำข้อดีของ SGML และ HTML มารวมกันคือ ความสามารถในการนิยามข้อมูลของภาษา SGML  และความสามารถในการแสดงผลของภาษา HTML
 • XML จะเป็นส่วนหนึ่งของ HTML ซึ่ง XML จะให้เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล เช่น ชื่อเมือง อุณหภูมิ ความกดอากาศ ส่วน HTML เป็นการกำหนด tag ต่างๆ ที่จะทำให้ข้อมูลแสดงออกมาในรูปแบบไหน
 • เป็นภาษาที่มนุษย์อ่านเข้าใจได้
 • มีการอธิบายข้อมูลเป็นลำดับชั้น
 • รองรับการใช้งานได้หลากหลาย
 • ความแตกต่างระหว่าง HTML และ XML
  • XML ออกแบบมาสำหรับการจัดเก็บข้อมูล โดยเน้นไปที่ลักษณะข้อมูล
  • HTML ออกแบบมาสำหรับการแสดงผลข้อมูลโดยเน้นไปที่รูปแบบการแสดงข้อมูล
 • ข้อดีของ XML
  • XML เป็นส่วนย่อยของ SGML ที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานบนอินเตอร์เน็ต
  • สามารถเขียนโปรแกรมที่ประมวลผลด้วยเอกสาร XML ได้ง่าย

XHTML : Extensible Hypertext Markup Language

 • XHTML 1.0 เป็การกำหนดใหม่ของ HTML 4.1 ในฐานะเป็นการประยุกต์ของ Extensible Markup language (XML)
 • HTML เป็นกลุ่มรหัส (หรือ Markup Language) ที่ผู้เขียนนำมาใส่ไว้ในเอกสาร เพื่อทำให้สามารถแสดงผลงาน World Wide World Wide Web ซึ่ง HTML 4 เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน
 • XML เป็นโครงสร้างของกลุ่มกฏ สำหรับวิธีการกำหนดของข้อมูล ที่สามารถใช้ร่วมกันบนเว็บการที่เรียกว่า “Extensible Markup Language”
 • ส่วนที่แตกต่างและพิเศษ
  • XHTML ต้องการกฎของรหัสที่ชัดเจน เช่น ต้องการเครื่องหมายการเปิด และปิดส่วนประกอบ (หรือไวยากรณ์) และส่วนประกอบทั้งหมดต้องเป็นอักษรตัวเล็ก HTML ไม่สนใจเครื่องหมาย
  • ในความหมายนี้ XHTML จะยุ่งกว่า HTML อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องยากกว่าในการอ่าน เพราะความเคร่งครัด จะบังคับให้มีลำดับมากขึ้นในการเขียนคำสั่ง นอกจากนี้ editor ส่วนใหญ่และเครื่องมือสร้างไฟล์ เพราะสร้างยังให้อ่านได้ง่าย
  • XHTML มีความเป็นโครงสร้างและแนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหามากกว่า เมื่อรวมกับ style sheet จะมีวิธีการสร้างมากกว่า
  • XHTML ทำให้ง่ายขึ้นในการเพิ่มส่วนประกอบใหม่ สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่ม (และพัฒนา browser หรือโปรแกรมประยุกต์อื่นสนับสนุน)
 • การทำหนด DTD (Document Type Defination) ให้กับเอกสาร XHTML
  • XHTML 1.0 Strict เมื่อต้องการควบคุมความเป็นระเบียบถูกต้องตามข้อกำหนด Attribute ที่ถูกตัดออกไปแล้วไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เมื่อกำหนดเป็น Strict จะไม่สามารถใช้ได้กับ browser ที่ไม่สนัลสนุน css
  • XHTML 1.0 Transitional นิยมใช้ในการสร้างเอกสาร XHTML Attribute ที่ถูกตัดออกไปแล้วยังสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เมื่อกำหนดเป็น Transitional จะไม่สามารถใช้ได้กับ browser ที่ไม่สนัลสนุน css
  • XHTML 1.0 Frameset ใช้สำหรับกำหนดเอกสารที่แบ่งหน้าออกเป็นเฟรม

 

ขอบคุณข้อมูลจาก:
Slide วิชา Internet Programming (Markup Language)
http://www.com5dow.com
http://www.bcoms.net/dictionnary/index.asp

, , ,