517344-Computer Security,Computer Security and Security Engineering

15/12/2012 11:40 PM Study 1,671 views

บทที่ 1 Computer Security and Security Engineering

 • The meaning of Security (ความหมายของความปลอดภัย)
 • Risk (ความเสี่ยง)
 • Meaning of Computer Security (ความหมายของความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์)
 • Computer Criminals (อาชญากรรมคอมพิวเตอร์)

1. The meaning of Security
     รูปแบบการรักษาความปลอดภัยมีการพัฒนาไปตามกาลเวลา ตามความเจริญของเทคโนโลยีการเรียนรู้และเข้าใจวิวัฒนาการจะช่วยให้เราเข้าใจระบบการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย

 • Physical Security (การรักษาความปลอดภัยด้ายกายภาพ)
      ในอดีตทรัพย์สินที่มีค่าส่วนใหญ่เป็นวัตถุที่สามารถจับต้องได้ ข้อมูลที่สำคัญอาจอยู่ในรูปแบบกระดาษหรือวัตถุ บุคคลที่รู้สิ่งต่างๆไม่ชอบที่จะบันทึกข้อมูลลงกระดาษหรือพูดคุยกับบุคคลอื่นที่ไม่ไว้ใจ ซุนวู นักปรัชญาชาวจีนกล่าวว่า “ความลับที่รู้โดยคนมากกว่าหนึ่งคนไม่ถือว่าเป็นความลับอีกต่อไป” การปกป้องทรัพย์สินเหล่านั้นก็มีหลักการง่ายๆ เช่น การสร้างกำแพง การล้อมรั่วบ้าน การเก็บของไว้ในตู้ที่ล๊อกด้วยกุญแจ เป็นต้น
 • Communication Security (การรักษาความปลอดภัยด้านการสื่อสาร)
     นอกจากการรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพแล้ว จำเป็นต้องมีการรักษาความปลอดภัยด้านการสื่อสาร เนื่องจากข้อมูลอาจถูกขโมยระหว่างการรับส่ง ทำให้ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อสามารถเปิดอ่านได้ จึงมีการคิดค้นวิธีซ่อนข้อมูลหรือการเข้ารหัสข้อมูลก่อนที่จะส่งให้อีกฝ่าย ดังนั้น หากมีการขโมยข้อมูลระหว่างทาง ผู้อ่านจะไม่เข้าใจข้อมูลนั้น ถ้าไม่รู้วิธีการถอดรหัส
 • Computer Security (การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์)
       ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จัดเก็บในรูปแบบดิจิตอล ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลนั้นๆได้ ทำให้ไม่มีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงได้มีแนวคิดในการแบ่งระดับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่

  • ไม่ลับ (Unclassified)
  • ลับ (Confidential)
  • ลับมาก (Secret)
  • ลับมากที่สุด (Top Secret)
      และระดับการเข้าถึงข้อมูล (Clearance) ของผู้ใช้งานก็มี 4 ระดับเช่นกัน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับใดได้ต้องมีสิทธิ์เท่ากับหรือสูงกว่าระดับข้อมูลนั้น แนวคิดนี้จึงเป็นที่มาของ มาตรฐาน TCSE(Trusted Computing System Evaluation Criteria System Evaluation Criteria ) หรือเรียกว่า “Orange Book” (เพราะหน้าปกของหนังสือเป็นสีส้มครับ) ในหนังสือได้กำหนดมาตราฐานความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์เป็นระดับต่างๆ ได้แก่
  • D : Minimal Protection or Unrated
  • C1 : Discretionary Security Protection
  • C2 : Controlled Access Protection
  • B1 : Labeled Security Protection
  • B2 : Structured Protection 
  • B3 : Security Domains
  • A1 : Verified Design
 • Network Security (การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย)
      เนื่องจาก Orange Book ไม่ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จึงแก้ปัญหาด้วยการใช้มาตรฐานของ TNI (Trusted Network Interpretation) หรือที่เรียกว่า “Red Book” ซึ่งมาจาก Orange Book และเพิ่มเติมส่วนที่เป็นเครือข่ายเข้าไป
 • Information Security (การรักษาความปลอดภัยข้อมูล)
      จากปัญหาการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทั้งหมดไม่มีวิธีใดแก้ปัญหาการรักษาความปลอดภัยได้ทั้งหมด จึงต้องใช้ทุกวิธีมารวมกัน

  • PHYSEC การรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพเหมาะสมกับการปกป้องทรัพย์สินที่เป็นสิ่งของ
  • COMSEC การรักษาความปลอดภัยด้านการสื่อสาร เป็นวิธีการรักษาความปลอดภัยด้านการสื่อสาร
  • COMPSEC   การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ สำหรับการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
  • NETSEC   การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย สำหรับควบคุมการใช้งานเครือข่าย
  • ทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถใช้รักษาความปลอดภัยของข้อมูล (INFORTEC) ได้

หลักการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 • Privacy (ความเป็นส่วนตัว)
 • Identification (การระบุตัวตน)
 • Authentication (การพิสูจน์ตัวตน)
 • Authorization (การอนญาตใช้งาน)
 • Accountability (การตรวจสอบได้)

 

2. Risk (ความเสี่ยง)
     ความเสี่ยง คือ ภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากช่องโหว่ภายในหรรือภายนอก ถึงแท้จะมีการรักษาความปลอดภัยในระดับที่ดีก็ตาม ประกอบด้วย

 • Risk Management (การบริหารความเสี่ยง)
  • Risk Assessment : การประเมินความเสี่ยงจะวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงโดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น
   • Probability ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อจะที่หาวิธีป้องกัน
   • Severity ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
  • Risk Treatment : การรักษาความเสี่ยงเป็นการเลือกและดำเนินการของวิธีที่เหมาะสมสำหรับการดูแลความเสี่ยงและหมายถึงการควบคุมความเสี่ยงด้วย ได้แก่
   • Risk Reduction  เป็นการเลือกเทคนิคที่เหมาะสมและหลักการจัดการในการลดความเป็นไปได้ของความเสี่ยงหรือความรุนแรงของเหตุการณ์
   • Risk Acceptance เป็นความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงหรือการสูญเสีย
   • Risk Avoidance เป็นการตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
   • Risk Transfer การโอนย้ายความเสี่ยงไปยังองค์กรอื่นตามที่ได้กำหนด เช่นการประกันภัย
 •  Risk Component : องค์กระกอบของความเสี่ยง
  • Threats : ภัยคุกคามคือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ถ้ามีการรักษาความปลอดภัยที่ดี
   • Four classes of threats
    • Interception การสกัดกั้นบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูล
    • Interruption การขัดขวางการทำงาน
    • Modification การลักลอบเข้าไปแก้ไขข้อมูลโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
    • Fabrication การปลอมแปลงข้อมูลจากผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเข้าไปใช้งานระบบ
   • Threats Compose of
    • Target : เป้าหมายของการโจมดี
     • Confidential : ความลับ
      การรักษาความลับจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เพราะหากถูกเปิดเผยอาจจะเกิดความเสียหายต่อเจ้าของได้
     • Integrity : ความถูกต้อง
      การทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาติหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
     • Availability : ความพร้อมใช้งาน
      การที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เมื่อต้องการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงของระบบ (Reliability)
    • Agent or Attacker : ผู้บุกรุก
     • Method : วิธีการโจมตี
      ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ เครื่องมือ อื่นๆ เช่น ประสบการณ์การเคยลงมือมาก่อนหน้า
     • Opportunity :โอากาสและการเข้าถึง
      เช่น เวลาที่เหมาะสมหรือโอกาส เช่น เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวัง
     • Motive : แรงจูงใจ
      เหตุผลและแรงจุงใจที่ทำ เช่น ต้องการเงิน
  • Vulnerabilities : ช่องโหว่ของระบบหรือโปรแกรมอาจจะจาก bug หรือข้อผิดพลาดจากการออกแบบ ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ผู้อื่นเข้ามาทำลายระบบหรือขโมยข้อมูล
   • Type : ชนิดของช่องโหว่
    • Hardware Vulnerabilities : เช่น อุปกรณ์ที่เก่าขาดการบำรุงรักษาหรือหมดสภาพการทำงาน
    • Software Vulnerabilities : เช่น โปรแกรมที่ทำงานผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดจากการออกแบบระบบ
    • Data Vulnerabilities : เช่น ชนิดข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

 

3. The Meaning of Computer Security
      การรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์เป็นความสามารถของระบบฝนการปกป้องข้อมูลและทรัพยากรของระบบให้เป้นความลับ (Confidentiality) และมีความสมบูรณ์ (Integrity)  ซึ่งประกอบด้วย

 • Aspects if Security 
  • Prevention (การป้องกัน) : ใช้มาตรการป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินหรือข้อมูลเกิดความเสียหาย
  • Detection (การตรวจสอบ) : ใช้มาตราการในการตรวจสอบว่าผู้ใด ทำอะไร เมื่อไหร่ กีับระบบแล้วทำให้เกิดความเสียหาย
  • Reaction (การตอบสนอง) : เพื่อให้สามารถกู้คืนข้อมูลหรือทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายกลับคืนมา
 • Computer Security Goals : จุดประสงค์ของการรักษาความปลอดภัย
  • Confidentiality (การรักษาความปลอดภัย) : คือการรับรองว่าระบบจะมีการเก็บข้อมูลไว้เป็ยความลับ และเฉพาะผู้มีสิทธิเท่านั้นจึงจะเข้าถึงข้อมูลได้
  • Integrity (ความสมบูรณ์) : คือการรับรองว่าข้อมูลจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือทำลายไม่ว่าจะโดยสาเหตุใน ทั้งเจตนาหรืออุบัติเหตุ
  • Availability (ความพร้อมใช้งาน) : คือการรับรองว่าข้อมูลและบริการสื่อต่างๆ พร้อมจะใช้งานได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการ
 • Threat/ภัยคุกคาม/การสร้างความเสียหาย
  • การนำความลับไปเปิดเผยทำมห้ข้อมูลไม่เป็นความลับ (Data Confidentiality)
  • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง (Data Integrity)
  • ระบบหยุดให้บริการทำให้ไม่พร้อมใช้งาน (System Availability)

 

4. Computer Criminals : อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

  • Amateurs : มือสมัครเล่นที่อยากทดลองความสามารถของตัวเอง
  • Cracker : แครกเกอร์ที่มีความสามารถและมีความชำนาญด้านการโจรกรรมข้อมูล
  • Career Criminals : อาชญากรรมมืออาชีพที่ทำงานเป็นขบวนการ
 • Attacker : ผู้บุกรุก
  • Hacker : บุคคลที่พยายามเข้าระบบโดยไม่ได้รับอนุญาติ ปกติแล้ว Hacker จะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบและเข้ามาเพื่อแก้ไขระบบ ไม่ได้ประสงค์ร้าย
  • Cracker : บุคคลที่ตั้งใจบุกเข้าไปยังระบบอย่างผิดกฏหมาย เพื่อทำลายข้อมูลหรือนำข้อมูลไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :
http://202.29.15.5/docs/ns.pdf

Slide วิชา 517344-Computer Security
www.polsci.chula.ac.th/sumonthip/buss-cricomp.doc

 

 ขอให้โชคดีกับการสอบ

, , , , , , , , , ,