วิชาเลือกที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1/2555

30/04/2012 2:31 PM บันทึกทั่วไป 1,766 views

วิชาเลือกที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1/2555

         ผ่านไปแล้วสำหรับภาคเรียนที่ 2 ปี 2554 กว่าจะเรียนจบได้ก็ทำเอาเหนื่อยเหมือนกันเพราะเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้มหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดเทอมช้าไปหนึ่งเดือนและอาจารย์ก็ติดธุระทำให้หยุดเรียนบ่อย การสอบจึงเลื่อนไปด้วย
        ในเทอมที่ผ่านมามีวิชาเลือกในแต่ละกลุ่มวิชาเปิดสอนอยู่หลายวิชาเหมือนกัน เพื่อนบางคนรู้ตัวแล้วว่าจะเลือกเรียนในกลุ่มไหนก็ลงเรียนตามวิชาในตารางไปเรียบร้อย เทอมนี้ก็มีรายวิชาใหม่เปิดสอนซึ่งต้องลงเรียนให้ครบตามหลักสูตรกำหนด แต่บางคนก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเรียนกลุ่มไหนดี ลองมาดูรายวิชาที่เปิดสอนในเทอมนี้อาจจะช่วยตัดสินใจได้

  •  กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
517431-51 MACHINE LEARNING
การเรียนรู้ของเครื่องกล
517482-51 COMPUTER VISION
517441-51 PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING
การคอมพิวเตอร์แบบขนานและแบบกระจาย

คำอธิบายรายวิชา

517431-51  MACHINE LEARNING/การเรียนรู้ของเครื่องกล
การเรียนรู้แบบต่าง ๆ แผนผังการตัดสินใจแบบต้นไม้ โครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้ทางสถิติ การเรียนรู้แบบมีการสอนและแบบไม่มีการสอน การวิจัยและพัฒนาในปัจจุบัน

517441-51  PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING/การคอมพิวเตอร์แบบขนานและแบบกระจาย
การออกแบบและการจัดการระบบแบบขนานและแบบกระจาย การประมวลผลแบบขนานและแบบกระจาย หลักและการใช้การคอมพิวเตอร์แบบขนาน สถาปัตยกรรมระบบ หน่วยความจำแบบใช้ร่วมกันและแบบกระจาย การเชื่อมต่อในเครือข่าย การแบ่งข้อมูลและการแบ่งงาน

517482-51  COMPUTER VISION/คอมพิวเตอร์วิทัศน์
– 

—————————————————————————————————-

  •  กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
517461-51 SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION AND MANAGEMENT
การกำหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์
520328-51 DATABASE ADMINISTRATION
การบริหารระบบฐานข้อมูล
520324-51 DATABASE SYSTEMS DESIGN AND IMPLEMENTATION
การออกแบบระบบฐานข้อมูลและการทำให้เกิดผล

คำอธิบายรายวิชา

517461-51  SOFTWARE REQUIREMENT /การกำหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์
รูปแบบของกระบวนการหาความต้องการ การสืบค้น การวิเคราะห์ การหาข้อตกลง การระบุข้อกำหนด การทดสอบ และการบริหารจัดการความต้องการ เทคนิคระเบียบวิธีและเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการกำหนด สร้างเอกสาร และการทำให้ผู้ใช้พึงพอใจ กรณีศึกษา

520328-51  DATABASE ADMINISTRATION/การบริหารระบบฐานข้อมูล
การบริหารฐานข้อมูล ข้อมูล และระบบ การสร้างสิ่งแวดล้อมฐานข้อมูล การจัดการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล การปรับแต่งประสิทธิภาพฐานข้อมูล ความคงสภาพข้อมูลและความปลอดภัยของฐานข้อมูล การสำรองข้อมูลและการกู้คืน การจัดการข้อมูลและหน่วยจัดเก็บ การจัดการทรานแซกชั้นและการควบคุมภาวะพร้อมกัน

520324-51  DATABASE SYSTEMS DESIGN /การออกแบบระบบฐานข้อมูลและการทำให้เกิดผล
กระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การออกแบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจและการทำให้เกิดผล รูปแบบฐานข้อมูลที่ซับซ้อน ระบบฐานข้อมูลทางปัญญาประดิษฐ์ ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย กรณีศึกษา

—————————————————————————————————-

  •  กลุ่มวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเครือข่าย
517345-51 MOBILE COMPUTING
การคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่
520441-51 COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION
การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
517446-51 GRID COMPUTING TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการคอมพิวเตอร์แบบกริด

คำอธิบายรายวิชา

517345-51  MOBILE COMPUTING /การคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่
การคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่เบื้องต้น ปัจจัยการออกแบบสำหรับงานประยุกต์แบบเคลื่อนที่ บริการทางไกล สถาปัตยกรรมการคำนวณแบบเคลื่อนที่ ตัวอย่างการโปรแกรมสำหรับมัลติมีเดียสตรีมมิง ตัวอย่างของการคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่บนแพลตฟอร์มต่างๆ

520441-51  COMPUTER NETWORK ADMINISTRATION/การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ การจัดการอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

517446-51  GRID COMPUTING TECHNOLOGY /เทคโนโลยีการคอมพิวเตอร์แบบกริด
การคอมพิวเตอร์แบบกริดเบื้องต้น เว็บเซอร์วิสและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีเชิงวัตถุแบบกระจายสำหรับการคอมพิวเตอร์แบบกริด กริดมิดเดิลแวร์ การบริการของกริดและการพัฒนา การคอมพิวเตอร์แบบกริดพอร์ทัล เฟรมเวิร์กของกริดพอร์ทัล การใช้งานกริดพอร์ทัล กรณีศึกษา

—————————————————————————————————-

  •  กลุ่มวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
517488-51 COMPUTER VISION
520328-51 DATABASE ADMINISTRATION
การบริหารระบบฐานข้อมูล
520324-51 DATABASE SYSTEMS DESIGN AND IMPLEMENTATION
การออกแบบระบบฐานข้อมูลและการทำให้เกิดผล
520326-51 DATA MINING

เหมืองข้อมูล
520424-51 KNOWLEDGE MANAGEMENT

การจัดการความรู้

คำอธิบายรายวิชา

520328-51  DATABASE ADMINISTRATION/การบริหารระบบฐานข้อมูล
การบริหารฐานข้อมูล ข้อมูล และระบบ การสร้างสิ่งแวดล้อมฐานข้อมูล การจัดการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล การปรับแต่งประสิทธิภาพฐานข้อมูล ความคงสภาพข้อมูลและความปลอดภัยของฐานข้อมูล การสำรองข้อมูลและการกู้คืน การจัดการข้อมูลและหน่วยจัดเก็บ การจัดการทรานแซกชั้นและการควบคุมภาวะพร้อมกัน

520324-51  DATABASE SYSTEMS DESIGN /การออกแบบระบบฐานข้อมูลและการทำให้เกิดผล
กระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การออกแบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจและการทำให้เกิดผล รูปแบบฐานข้อมูลที่ซับซ้อน ระบบฐานข้อมูลทางปัญญาประดิษฐ์ ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย กรณีศึกษา

520326-51  DATA MINING/เหมืองข้อมูล
แนวคิด หลักการ และอัลกอริทึมที่เกี่ยวกับเหมืองข้อมูล การหาสารสนเทศจากข้อมูลขนาดใหญ่ การรู้จำแบบ สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล และการเรียนรู้ของเครื่องกล กระบวนการนำเสนอแบบอัตโนมัติของแบบ กฎ และฟังก์ชันจากฐานข้อมูลที่ซับซ้อนเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการลดทอนข้อมูล การลดมิติและการบีบอัดข้อมูล การประยุกต์ใช้งานของเหมืองข้อมูล

520424-51  KNOWLEDGE MANAGEMENT/การจัดการความรู้
แนวคิดของการจัดการความรู้ โครงสร้างพื้นฐานของการจัดการความรู้ การจัดการความรู้และระบบสารสนเทศ การจัดการความรู้ในองค์กร เครื่องมือทางสังคม การแบ่งปันความรู้ การสังเคราะห์และการวิเคราะห์ของระบบจัดการความรู้ เฟรมเวิร์ก แบบจำลอง และเครื่องมือสำหรับการจัดการความรู้

—————————————————————————————————-

ข้อมูล/รูปภาพจาก: Facebook ภาควิชาคอมพิวเตอร์
รายละเอียดหลักสูตร : reg.su.ac..th 


, , , , , , ,