Tag: กลุ่มวิชาเลือก

วิชาเลือกที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2555

04/10/2012 1,433 views

วิชาเลือกที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2555          ผ่านไปแล้วสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปี 2555 ในเทอมที่ผ่านมามีวิชาเลือกในแต่ละกลุ่มวิชาเปิดสอนอยู่หลายวิชาเหมือนกัน เทอมนี้ก็มีรายวิชาใหม่เปิดสอนซึ่งต้องลงเรียนให้ครบตามหลักสูตรกำหนดของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเข้าไปดูในเฟสบุ๊คแล้วรู้สึกว่างง คอมเม้นก็เยอะวุ่นวาย พอนานไปก็โดนเหยียบให้ไปอยู่ล่างๆ ขุดหาไม่เจอ เลยเอามาเขียนเก็บไว้พร้อมทั้งไปหาข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาคร่าวๆ ให้เพื่อนได้ลองอ่าน ลองมาดูรายวิชาที่เปิดสอนในเทอมนี้อาจจะช่วยตัดสินใจได้

ฟังบรรยายโครงการดีๆจากภาควิชา

12/10/2011 2,321 views

               วันนี้ได้เข้าร่วมโครงการดีๆสองโครงการที่ทางภาควิชาจัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมฟังบรรยาย คือโครงการแนะนำแนวทางในการเลือกรายวิชาในกลุ่มรายวิชาเลือกสำหรับหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และโครงการชี้แจงขั้นตอนการทำวิจัยในรูปแบบใหม่  โดยจุดประสงค์หลักของโครงการแรกคือต้องการให้นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลสารสนเทศสามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาเลือกที่ตัวเองถนัดและสนใจ โครงการสองมีจุดประสงค์เพื่ออธิบายรายวิชาวิธีการวิจัยในรูปแบบใหม่ที่ทางอาจารย์ได้ปรับปรุงเพื่อวัดผลนักศึกษาว่ามีประสิทธิภาพที่จะทำโครงงานวิจัยในปี 4 หรือไม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้