Tag: Reusability

520442-SOA: SOA Development

26/02/2013 1,486 views

SOA Development Loose Coupling : การมีโครงสร้างแบบหลวมๆ หมายถึง บริการที่ต้องการจับคู่กันไม่จำเป็นต้องมีลักษณะเหมือนกันหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เหมือนบริการที่จะไปจับคู่ด้วย การมีโครงสร้างแบบ Loose Coupling ทำให้สามารถแก้ไขคลาสใดคลาสหนึ่งโดยไม่ต้องแก้ไขคลาสอื่นที่เกี่ยวข้องและโปรแกรมยังสามารถทำงานได้เหมือนเดิม ทำให้ง่ายต่อการแก้ไขหรือรองรับการขยายตัวของโปรแกรม

520442-SOA: Principle of SOA

17/12/2012 973 views

Lecture 2 : Principle of SOA เปรียบเทียบก่อนและหลังของระบบการทำงานแบบ SOA http://192.9.172.90/products/soa/benefits.jsp Why SOA? เกิดความยืดยุ่นในการทำงานร่วมกับหลายๆ ฝ่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ ช่วยปรับปรุงการเชื่อมต่อของโครงสร้างระบบ