Tag: Service Provider

520442-SOA: Introduction to SOA

17/12/2012 1,145 views

Lecture 1: Introduction to SOA SOA (Service Oriented Architecture)      เป็นหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟแวร์เพื่อมุ่งเน้นนำสิ่งที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่และเชื่อมต่อแต่ละองค์กรให้สามารถใช้แอพพลิเคชั่นร่วมกันได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม ภาษาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่พัฒนา ประกอบด้วย  3 ส่วนหลักได้แก่