Tag: tomcat7-admin

517322-Lab: 3.2 Java Servlet

19/01/2013 1,171 views

  Java Servlet $ sudo apt-get install tomcat7 $ sudo apt-get install tomcat7-admin $ ls /usr/share/tomcat7/lib/servlet-api.jar # หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วจะดูว่าติดตั้งสำเร็จหรือไม่โดยพิมพ์คำสั่งเพื่อเรียกดู Directory จะแสดงผลดังนี้ /usr/share/tomcat7/lib/servlet-api.jar $ sudo mkdir Servlet $ cd Servlet