Tag: Web Application

517322-Lecture: CMS Web Service

20/02/2013 1,383 views

CMS Web Service Web2.0 &3.0 CMS CMS มาจากคำว่า Content Management System เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ซึ่งมีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการทำงาน มีการแยกการจัดการส่วนเนื้อหา (Content) และส่วนออกแบบ (Design) ออกจากการ โดยมี admin เป็นผู้ควบคุมและจัดการข้อมูล เช่น เพิ่ม ลบ แก้ไขบความหรือแก้ไขส่วนแสดงผลของเว็บไซต์