Tag: Web Service

520442-SOA: .NET Basic&WS

25/02/2013 1,363 views

.NET Basic & Web Service .NET เป็น Framework การพัฒนาโปรแกรมรูปแบบใหม่ของ Microsoft มีจุดประสงค์เพื่อรองรับการทำงานบน platform ที่ต่างกันและสามารถพัฒนาโปรแกรมในภาษาที่ต่างกันให้ทำงานร่วมกันได้รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมที่เชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรมของ Microsoft และทำงานร่วมกับระบบปฏบัติการ Windows ทำให้พัฒนาโปรแกรมได้ง่ายและรวดเร็ว

517322-Lecture: CMS Web Service

20/02/2013 1,383 views

CMS Web Service Web2.0 &3.0 CMS CMS มาจากคำว่า Content Management System เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ซึ่งมีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการทำงาน มีการแยกการจัดการส่วนเนื้อหา (Content) และส่วนออกแบบ (Design) ออกจากการ โดยมี admin เป็นผู้ควบคุมและจัดการข้อมูล เช่น เพิ่ม ลบ แก้ไขบความหรือแก้ไขส่วนแสดงผลของเว็บไซต์

520442-SOA: Web Service/REST

17/12/2012 1,562 views

 Lecture 4 :  Web Service What are Web Services?       Web service เป็นซอฟต์แวร์ระบบที่อ้างอิงด้วย URI และอธิบาย document ซึ่งเป็น XML  document มีความสมบูรณ์ในตัวมันเองกับฟังก์ชั่นที่มันให้เราใช้งาน มีหลายๆ โมดูลมาผสมกันผ่านทางเน็ตเวิร์กเพื่อทำงาน, แก้ไขปัญหา, ทำ transaction ได้ โดยทำในนามของ user หรือ application